Policealna Szko?a dla Doros?ych MATRIX jest jedn? z nielicznych szk?, ktra nie rozprasza swojej dzia?alno?ci na wiele oddzia?w, ale skupia si? na zgromadzeniu w jednym regionie, jak najlepszej, starannie wyselekcjonowanej kadry, ktra zagwarantuje wysoki poziom kszta?cenia.

Nie kszta?cimy w 100 r?nych kierunkach. Naszym CELEM jest kszta?cenie w zawodach, ktre daj? naszym absolwentom mo?liwo?? zatrudnienia i awansu na rynkach pracy Unii Europejskiej.

MISJ? Policealnej Szko?y dla Doros?ych MATRIX jest kszta?cenie jednostek twrczych i przedsi?biorczych, ktre potrafi? sobie radzi? z problemami, a tak?e staraj? si? doskonali? umiej?tno?ci kooperacji i wsp?dzia?ania z otoczeniem.
Policealna Szko?a dla Doros?ych MATRIX stwarza wszystkim zainteresowanym mo?liwo?? zdobycia po??danych kwalifikacji poprzez:
1.WYSOK? JAKO?? KSZTA?CENIA;
2.KONKURENCYJN? POLITYK? CENOW? Z SYSTEMEM ULG I PROMOCJI;
3.GWARANCJ? PRZYJAZNEJ ATMOSFERY I WSPARCIA ZE STRONY KADRY.

NOWOCZESNO??:
-Szko?a kszta?ci w systemie tradycyjnym oraz e-learning.
-Szko?a wsp?pracuje z Firmami consultingowymi po?rednicz?cymi w poszukiwaniu pracy dla Naszych S?uchaczy.

RZETELN? WIEDZ?:
-Zatrudniamy najlepszych wyk?adowcw.
-Organizujemy pokazy, na ktrych nasi S?uchacze prezentuj? swoje umiej?tno?ci.

BONUSY:
- Szko?a posiada Umowy z Firmami w sprawie ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH oraz STA?Y ZAWODOWYCH.
-S?uchacze OTRZYMUJ? ZNI?KI na wst?p do wybranych klubw rekreacyjno sportowych.
-S?uchacze OTRZYMUJ? ZNI?KI na kursy zawodowe oraz j?zykowe.
-Szko?a PRZYZNAJE STYPENDIA dla Najbardziej uzdolnionych S?uchaczy.
-Szko?a GWARANTUJE ZATRUDNIENIE dla S?uchaczy z najlepszymi wynikami w nauce.