Szkolenie realizowane jest wg programu okre?lonego w Ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpiecze?stwie imprez masowych i stosownych rozporz?dzeniach.
Kandydaci przygotowani s? do zarwno z zakresy teoretycznego jak i praktycznego. Przechodz? kompleksowe przeszkolenie za zakresu psychologicznego post?powania w rozmowach z uczestnikami oraz post?powania z lud?mi po spo?yciu alkoholu, za?ycia ?rodkw psychotropowych lub zachowuj?cych si? szczeglnie agresywnie.
Zdobyte uprawnienia pozwalaj? na kierowanie zabezpieczeniem na koncertach , meczach pi?karskich, innych imprezach rozrywkowych i artystycznych.
Po pozytywnym uko?czenia szkolenia kursanci otrzymuj? za?wiadczenie zezwalaj?ce na wykonywanie zada? kierownika imprez masowych.

Kursy ko?cz? si? egzaminem wewn?trznym i wydaniem odpowiednich za?wiadcze?.

Zaj?cia na kursie realizowane b?d? w Kartuzach oraz w miar? potrzeb w innych miastach regionu.