Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu technika administracji


W WYNIKU KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ POWINIEN UMIEĆ:
interpretować i stosować przepisy prawa 
kierować się zasadami praworządności 
załatwiać indywidualne sprawy administracyjne 
przygotować projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych 
gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesie decyzyjnym 
interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne, procesy gospodarcze 
opisać istotę funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej; 
interpretować procesy gospodarcze w kategoriach systemowych 
określać zasady organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych 
posługiwać się dokumentacją księgową 
wykorzystywać ewidencję finansowo – księgową w odniesieniu do jednostek, zakładów budżetowych, przedsiębiorstw 
organizować pracę własną i w zespołach, samodzielnie podejmować decyzje; 
kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów 
stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach, prawidłowo przyjmować, segregować dokumenty 
prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi normami 
prowadzić korespondencję, redagować teksty i ich syntezy (sprawozdania, protokoły, notatki służbowe itp.) 
przygotowywać narady, zebrania, konferencje, sesje itp. 
wykorzystywać i obsługiwać urządzenia techniki i łączności biurowej 
praktycznie stosować normy obyczajowe i etyczne 
stosować elementy psychologii społecznej i socjologii 
publicznie prezentować i bronić stanowiska urzędu, firmy 
posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym 
samodzielnie uaktualniać nabytą wiedzę i podnosić kwalifikacje 
sporządzać harmonogramy prac, szacować ich czasochłonność oraz analizować koszty 
komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje.


PRACA
Absolwent może podjąć pracę w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych. Słuchacz poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa gospodarczego i prawa pracy. Istotne jest również pozyskanie wiedzy z dziedzin pokrewnych takich, jak ekonomia i nauki społeczne. Duży nacisk położony jest na profesjonalną organizację pracy oraz pełne wykorzystanie możliwości technicznych współczesnego biura.