Szko?a zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie s?uchacza do wykonywania zawodu technika administracji


W WYNIKU KSZTA?CENIA S?UCHACZ POWINIEN UMIE?:
interpretowa? i stosowa? przepisy prawa
kierowa? si? zasadami praworz?dno?ci
za?atwia? indywidualne sprawy administracyjne
przygotowa? projekty umw cywilnoprawnych, aktw normatywnych i administracyjnych
gromadzi? i wykorzystywa? informacje niezb?dne w procesie decyzyjnym
interpretowa? podstawowe poj?cia i zjawiska ekonomiczne, procesy gospodarcze
opisa? istot? funkcjonowania administracji publicznej: rz?dowej i samorz?dowej;
interpretowa? procesy gospodarcze w kategoriach systemowych
okre?la? zasady organizacji i zarz?dzania podmiotw gospodarczych
pos?ugiwa? si? dokumentacj? ksi?gow?
wykorzystywa? ewidencj? finansowo ksi?gow? w odniesieniu do jednostek, zak?adw bud?etowych, przedsi?biorstw
organizowa? prac? w?asn? i w zespo?ach, samodzielnie podejmowa? decyzje;
kompetentnie przyjmowa? i za?atwia? interesantw
stosowa? zasady obiegu informacji w urz?dach administracji publicznej i przedsi?biorstwach, prawid?owo przyjmowa?, segregowa? dokumenty
prawid?owo przechowywa? akta zgodnie z obowi?zuj?cymi normami
prowadzi? korespondencj?, redagowa? teksty i ich syntezy (sprawozdania, protoko?y, notatki s?u?bowe itp.)
przygotowywa? narady, zebrania, konferencje, sesje itp.
wykorzystywa? i obs?ugiwa? urz?dzenia techniki i ??czno?ci biurowej
praktycznie stosowa? normy obyczajowe i etyczne
stosowa? elementy psychologii spo?ecznej i socjologii
publicznie prezentowa? i broni? stanowiska urz?du, firmy
pos?ugiwa? si? przynajmniej jednym j?zykiem obcym
samodzielnie uaktualnia? nabyt? wiedz? i podnosi? kwalifikacje
sporz?dza? harmonogramy prac, szacowa? ich czasoch?onno?? oraz analizowa? koszty
komunikowa? si?, wyszukiwa? i przetwarza? informacje.


PRACA
Absolwent mo?e podj?? prac? w organach administracji rz?dowej, administracji specjalnej, jednostkach samorz?du terytorialnego, w przedsi?biorstwach, zak?adach us?ugowych, organach organizacji spo?ecznych i zak?adach us?ugowych. S?uchacz poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, post?powania administracyjnego, prawa finansw publicznych, prawa gospodarczego i prawa pracy. Istotne jest rwnie? pozyskanie wiedzy z dziedzin pokrewnych takich, jak ekonomia i nauki spo?eczne. Du?y nacisk po?o?ony jest na profesjonaln? organizacj? pracy oraz pe?ne wykorzystanie mo?liwo?ci technicznych wsp?czesnego biura.