Spis treści
Czym jest E-learning
Zalety E-learningu
Rodzaje E-learningu
Elementy E-learningu
Jak uczy? si? w domu
Wszystkie strony

Policealna Szko?a dla Doros?ych MATRIX uatrakcyjnia metody dydaktyczne wykorzystuj?c mo?liwo?? korzystania z nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych Internet w celu nabywania rzetelniejszej wiedzy przez Swoich S?UCHACZY !!!!


"Nauczanie na odleg?o?? jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) s? od siebie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajduj? si? w tym samym miejscu, stosuj?c do przekazywania informacji - oprcz tradycyjnych sposobw komunikowania si? - rwnie? wsp?czesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesy?aj?c: g?os, obraz wideo, komputerowe dane oraz materia?y drukowane. Wsp?czesne technologie umo?liwiaj? rwnie? bezpo?redni kontakt w czasie rzeczywistym pomi?dzy nauczycielem, a uczniem za pomoc? audio lub wideokonferencji, niezale?nie od odleg?o?ci, jaka ich dzieli."
(Miros?aw J. Kubiak: Wirtualna edukacja, s. 11. Warszawa 2000. Wydawnictwo "MIKOM")

Dobrze przygotowane i prowadzone zaj?cia edukacyjne z zastosowaniem najnowszych osi?gni?? learningu, mog? nie tylko konkurowa? z tradycyjnym sposobem prowadzenia zaj??, ale by? w wielu przypadkach od nich efektywniejszy.ZALETY EDUKACJI NA ODLEG?O??

S?uchacze wykorzystuj?cy Internet mog? si? uczy? czego chc?, gdzie chc? i kiedy chc?. Do tego dochodzi jeszcze mo?liwo?? wyboru formy w jakiej chc? si? uczy?. G?wne korzy?ci dla ucz?cego si? to elastyczny proces dystrybucji materia?w i wi?ksza elastyczno?? w wyborze ?cie?ki edukacji, dowolno?? czasu i miejsca nauki, dowolno?? sprz?tu i aplikacji, zindywidualizowany tok nauczania dla ka?dego s?uchacza oraz dynamiczna prezentacja materia?u (wykorzystywanie nie tylko tekstu i obrazu, ale rwnie? plikw d?wi?kowych).