Nie ka?dy chce i mo?e by? detektywem lecz wszyscy, ktrzy si? na to zdecyduj? musz? by? perfekcyjnie przygotowani by zda? egzamin na licencj? detektywa, a nast?pnie efektywnie i bezpiecznie wykonywa? t? profesj?. Wychodz?c naprzeciw temu za?o?eniu proponujemy Pa?stwu a w szczeglno?ci osobom, ktre przygotowuj? si? do egzaminu.

Tematyka tego szkolenia obejmuje pe?ny zakres zagadnie?, jakie okre?lono w za??czniku do Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia listopada 2002 roku w sprawie egzaminw dla osb ubiegaj?cych si? o wydanie licencji detektywa (Dz. U. 02.186.1559).

Program kursu obejmuje ok. 100 godzin zaj?? dydaktycznych oraz nast?puj?ce obszary zagadnie?:
- zaznajomienie si? i interpretacja przepisw Ustawy z dnia 6 lipca 2002 r. o us?ugach detektywistycznych (Dz. U. 02.12.110),
- zaznajomienie si? i interpretacja przepisw (ustaw) dotycz?cych dzia?alno?ci Policji, Stra?y Granicznej oraz Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego i Agencji Wywiadu,
- wybranie zagadnienia prawa (konstytucyjnego, karnego i karnego procesowego, cywilnego, rodzinnego, opieku?czego i cywilnego procesowego),
- wybrane elementy kryminalistyki oraz kryminologii, wiktymologii i psychologii s?dowej,
- ochrona informacji niejawnych oraz ochrona danych osobowych,
- praktyczne aspekty wykonywania czynno?ci detektywistycznych (m. in. zbieranie informacji, inwigilacja osb, obserwacje - osb, miejsc, obiektw, wsp?praca z innymi podmiotami w zakresie realizacji us?ugi detektywistycznej, stres w pracy detektywa itd.).

Wysoki poziom realizowanych zaj?? dydaktycznych zagwarantuj? Pa?stwu prowadz?cy je wyk?adowcy, w?rd ktrych s? m.in. pracownicy Wy?szej Szko?y Policji w S?upku i Komendy G?wnej Policji oraz pracownicy s?du, prokuratury, a tak?e nauczyciele akademiccy.
W trakcie kursu przeprowadzone zostan? prbne testy zbli?one tematycznie do testw, jakie kandydaci na licencj? detektywa musz? rozwi?za? na egzaminie, ktry organizuj? komendanci wojewdzcy Policji powo?uj?c komisje, w sk?ad ktrych wchodz? przedstawiciele: wydzia?u post?powa? administracyjnych danej KWP, ministra spraw wewn?trznych i administracji, Komendanta G?wnego Policji,
szko?y Policji, prokuratury okr?gowej, s?du okr?gowego, ministra w?a?ciwego ds. o?wiaty i wychowania. Doda? nale?y, ?e procedura egzaminacyjna jest bardzo dog??bna zgodnie z za?o?eniem, i? detektyw sprawuj?c zawd tzw. zaufania spo?ecznego powinien wykazywa? szczeglne predyspozycje i kwalifikacje zawodowe, gwarantuj?ce praworz?dne i skuteczne wykonywanie swoich zada?.

Kursy ko?cz? si? egzaminem wewn?trznym i wydaniem odpowiednich za?wiadcze?.

Zaj?cia na kursie realizowane b?d? w Kartuzach oraz w miar? potrzeb w innych miastach regionu.