Nabycie umiej?tno?ci oraz uprawnie? do wykonywania zada? z zakresu ochrony imprez masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spe?nia? cz?onkowie s?u?b informacyjnych i s?u?b porz?dkowych okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Rady Ministrw z dnia 23 marca 2010 r. Dz. U. Nr 52, poz. 308.

PROGRAM SZKOLE? Obejmuje zagadnienia:
  • TEORETYCZNE w zakresie oglnoprawnym, zabezpieczenia porz?dku i bezpiecze?stwa publicznego na imprezach masowych.

  • ZAWODOWE z zakresu zabezpieczenia porz?dku w obr?bie imprezy masowej (Rozp. RM. z 23.03.2010.w sprawie wymogw, jakie powinny spe?nia? kierownik do spraw bezpiecze?stwa, s?u?by porz?dkowe i s?u?by informacyjne,, .Dz. U. Nr 52, poz 308).

ORGANIZACJA KURSU: kursy dla cz?onkw s?u?b informacyjnych trwaj? 20 godzin, dla cz?onkw s?u?b porz?dkowych - 28 godzin;.


Kursy ko?cz? si? egzaminem wewn?trznym i wydaniem odpowiednich za?wiadcze?.

Zaj?cia na kursie realizowane b?d? w Kartuzach oraz w miar? potrzeb w innych miastach regionu.