Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać członkowie służb informacyjnych i służb porządkowych okređlonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. Dz. U. Nr 52, poz. 308.

PROGRAM SZKOLEŃ Obejmuje zagadnienia:
 
  • TEORETYCZNE w zakresie ogólnoprawnym, zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego na imprezach masowych. 

  • ZAWODOWE z zakresu zabezpieczenia porządku w obrębie imprezy masowej (Rozp. RM. z 23.03.2010.w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne,, .Dz. U. Nr 52, poz 308).

ORGANIZACJA KURSU: kursy dla członków służb informacyjnych trwają 20 godzin, dla członków służb porządkowych - 28 godzin;.


Kursy kończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiednich zaświadczeń.

Zajęcia na kursie realizowane będą w Kartuzach oraz w miarę potrzeb w innych miastach regionu.