Kurs ochrony informacji niejawnych kierujemy do pracodawcw, ich pracownikw oraz innych zainteresowanych osb. Szkolenie b?dzie dotyczy? m. in. podstawowych poj?? z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz. 95), organizacji ochrony informacji niejawnych, ich klasyfikacji, zasad dost?pu i sporz?dzania dokumentw niejawnych.

Zapraszamy grupy 10 osobowe i wi?ksze.

Kursy ko?cz? si? egzaminem wewn?trznym i wydaniem odpowiednich za?wiadcze?.

Zaj?cia na kursie realizowane b?d? w Kartuzach oraz w miar? potrzeb w innych miastach regionu.