Szkolenie dotycz?ce pierwszej pomocy przedmedycznej kierujemy do doros?ych i m?odzie?y.
Tempo ?ycia, nieprzewidywalne sytuacje, zagro?enia wymagaj? znajomo?ci podstawowych zasad zachowania si? w przypadku - omdlenia, wstrz?su, krwawienia czy te? potrzeby opatrywania ran.

Kursy ko?cz? si? egzaminem wewn?trznym i wydaniem odpowiednich za?wiadcze?.

Zaj?cia na kursie realizowane b?d? w Kartuzach oraz w miar? potrzeb w innych miastach regionu.