WARUNKI PRZYJ?CIA:


- uko?czona szko?a ?rednia (matura nie jest wymagana)
- op?ata wpisowa 150 z?
- kopia dowodu osobistego
nie jest konieczny uregulowany stosunek do s?u?by wojskowej
(na czas nauki Szko?a odracza s?u?b?).

DECYDUJE KOLEJNO?? ZG?OSZE? ! ! !

FORMULARZ ZG?OSZENIOWY TUTAJ do ?ci?gni?cia.

WEJ?CIE NA ZAPISY ON LINE