W zakresie podstawowym - grupy 15 osobowe i wi?ksze - proponujemy:

- osobom kieruj?cym pracownikami (szkolenie min. 40 godzin),
- pracodawcom (szkolenie min. 30 godzin),
- pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych (szkolenie min. 19 godzin),
- pracownikom administracyjno-biurowym (szkolenie min. 18 godzin),

W zakresie szkolenia okresowego - grupy 15 osobowe i wi?ksze - proponujemy:

- osobom kieruj?cym pracownikami (szkolenie min. 19 godzin),
- pracodawcom (szkolenie min. 14 godzin) ,
- pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych (szkolenie min. 10 godzin),
- pracownikom administracyjno-biurowym (szkolenie min. 10 godzin).


SZKOLENIE ko?czy si? egzaminem wewn?trznym i wydaniem odpowiednich za?wiadcze?.

Zaj?cia na szkoleniu realizowane b?d? w Kartuzach oraz w miar? potrzeb w innych miastach regionu.