Uwzgl?dniaj?c proces demokratyzacji ?ycia i przemian gospodarczych, a przy tym wzrastaj?cy poziom zagro?enia bezpiecze?stwa i porz?dku publicznego, ustawodawca ustaw? o broni i amunicji okre?li? m. in. zasady wydawania i cofania pozwole? na bro?, jej nabywania, przechowywania i zbywania.
Wychodz?c z ofert? szkoleniow?, zwi?zan? z uzyskiwaniem pozwole? na bro?, zwracamy si? do tych z Pa?stwa, ktrzy chc? posiada? bro? w celu ochrony osobistej, ?owieckim, sportowym i innym.
W trakcie dwudniowego szkolenia zapoznamy Pa?stwa tak?e z BHP pos?ugiwania si? broni? i podczas zaj?? na strzelnicy, poka?emy podstawowe zaci?ci? i sposoby usuwania, nauczymy podstaw strzeleckich.

SZKOLENIE ko?czy si? egzaminem wewn?trznym i wydaniem odpowiednich za?wiadcze?.

Zaj?cia na szkoleniu realizowane b?d? w Kartuzach oraz w miar? potrzeb w innych miastach regionu..