Szko?a zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie s?uchacza do wykonywania zawodu technika ekonomisty


W WYNIKU KSZTA?CENIA S?UCHACZ POWINIEN UMIE?:
Sporz?dza? bie??ce i okresowe analizy stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy uwzgl?dniaj?ce obowi?zuj?ce normy, przepisy.
Formu?owa? propozycje przedsi?wzi?? prawno-organizacyjnych zgodnych z obowi?zuj?cymi przepisami i zasadami bezpiecze?stwa i higieny pracy maj?cych na celu popraw? stanu bhp.
Rozwi?zywa? bie??ce problemy techniczne i organizacyjne zawi?zane z bezpiecze?stwem pracy i ergonomi?.
Ustala? zgodno?? oddawanych do u?ytku obiektw i urz?dze? technicznych z dokumentacj? projektow? i wymaganiami bhp okre?lonymi w dokumentacji.
Wsp?pracowa? w procesie wytwarzania wyrobw o wysokiej jako?ci oceniaj?c je pod wzgl?dem bezpiecze?stwa pracy i ergonomii.
Doradza? w doborze odpowiednich ?rodkw ochrony indywidualnej i zbiorowej
Ustala? okoliczno?ci i przyczyny wypadkw w tym przes?uchiwa? poszkodowanych i ?wiadkw wypadkw, wykonywa? szkice miejsc wypadkw oraz formu?owa? wnioski profilaktyczne.
Integrowa? w dzia?ania poszczeglnych s?u?b pracowniczych zak?adu pracy w zakresie obowi?zkw dotycz?cych bhp w tym rwnie? w zakresie organizowania okresowych bada? lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracownikw.
Kontrolowa? stan bezpiecze?stwa i higieny pracy w zak?adzie stosuj?c odpowiednie metody i sposoby kontroli.
Stosowa? nowoczesne techniki biurowe i metody organizacji pracy.
Korzysta? z wiedzy i dost?pnych ?rde? informacji dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy do poprawy warunkw pracy.


PRACA
Absolwent mo?e podj?? prac? jako pracownik s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy w zak?adach pracy r?nego typu. Praca w zawodzie wymaga interdyscyplinarnego przygotowania, umiej?tno?ci pos?ugiwania si? aktami prawnymi i przepisami, prowadzenia dokumentacji zwi?zanej z warunkami pracy oraz umiej?tno?ci organizacji szkole?. S?uchacz zapoznaje si? z problematyk? budowlan?, procesami elektromaszynowymi i chemicznymi, ochron? przeciwpo?arow? i ochron? ?rodowiska, a tak?e ergonomi? i bezpiecze?stwem pracy. Wa?na w punktu widzenia przysz?ej pracy jest znajomo?? r?norodnych metod szkolenia, w?a?ciwa umiej?tno?? ich stosowania oraz popularyzacja problematyki bezpiecze?stwa i higieny pracy.