Szko?a zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie s?uchacza do wykonywania zawodu technika ekonomisty


W WYNIKU KSZTA?CENIA S?UCHACZ POWINIEN UMIE?:
pos?ugiwa? si? podstawowymi poj?ciami ekonomicznymi oraz poj?ciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczo?ci,
stosowa? marketingow? strategi? dzia?ania przedsi?biorstwa,
interpretowa? oglne prawa ekonomiczne,
stosowa? zasady rachunku ekonomicznego,
organizowa? prac? w?asn? i prac? niewielkich zespo?w ludzkich,
szacowa? (weryfikowa?) wyniki oblicze? przy zastosowaniu r?nych technik obliczeniowych,
oblicza? i interpretowa? miary statystyczne, wykorzystywane w pracach analitycznych planistycznych,
pos?ugiwa? si? rachunkiem procentowym, odsetkowym i dyskontowym,
wykonywa? podstawowe prace kancelaryjne,
redagowa? pisma, telegramy i telefonogramy,
sporz?dza? protoko?y, sprawozdania, notatki s?u?bowe,
pisa? na maszynie i wykonywa? czynno?ci pozwalaj?ce na zachowanie jej sprawno?ci,
obs?ugiwa? typowe maszyny i urz?dzenia biurowe,
pos?ugiwa? si? komputerem PC,
opracowa? i prezentowa? materia? statystyczny oraz korzysta? z opracowa? statystycznych i innych ?rde? danych,
stosowa? zasady rachunkowo?ci,
prowadzi? korespondencj? w sprawach osobistych, finansowych, finansowych tak?e z kontrahentami podmiotu gospodarczego i instytucjami finansowymi, organami administracji rz?dowej i organami samorz?du terytorialnego,
opracowa? schemat struktury organizacyjnej ma?ego podmiotu gospodarczego,
sporz?dzi? plan dzia?ania ma?ego podmiotu gospodarczego,
stosowa? podstawowe metody analizy ekonomicznej podmiotu gospodarczego,
oblicza? wynagrodzenia, wydajno?? pracy, amortyzacj?, ubytki, ceny i mar?e, a tak?e ?rednie: zapasy, wynagrodzenia itd.,
oblicza? i interpretowa? wska?niki: rotacji, poziomu kosztw, rentowno?ci, zu?ycia materia?w, narz?dzi, wska?niki struktury: maj?tku i kapita?u, zatrudnienia, kosztw, zapasw, sprzeda?y itd.,
organizowa? proces magazynowania i spedycji towarw,
sporz?dza? podstawowe sprawozdania finansowe oraz wykorzystywa? je w kontaktach z otoczeniem,
stosowa? zasady i metody analizy finansowej i wykorzystywa? jej wyniki w procesach decyzyjnych,
pos?ugiwa? si? podstawowymi narz?dziami rachunkowo?ci zarz?dczej,
wykorzystywa? komputery w gromadzeniu i przygotowaniu informacji niezb?dnych w zarz?dzaniu,
prowadzi? negocjacje,
przestrzega? przepisw bezpiecze?stwa i higieny pracy, przeciwpo?arowych oraz ochrony ?rodowiska.


PRACA
Absolwent mo?e podejmowa? prac? na r?nych stanowiskach w ma?ych przedsi?biorstwach produkcyjnych, handlowych i us?ugowych, jak rwnie? podj?? dzia?alno?? gospodarcz? na w?asny rachunek. S?uchacz zdobywa wiedz? oglnoekonomiczn? - uczy si? organizacji i przygotowania takich procesw, jak: zaopatrzenie, magazynowanie, transport, a przede wszystkim sprzeda? produktw (w tym us?ug). G?wny nacisk po?o?ony jest na zagadnienia zwi?zane z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczo?ci?, polityk? zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodark? materia?ow?, ksi?gowo?ci? i gospodark? finansow?. Nie mniejsze znaczenie ma umiej?tno?? wykonywanie typowych prac biurowych.