Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu technika ekonomisty


W WYNIKU KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ POWINIEN UMIEĆ:
posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości, 
stosować marketingową strategię działania przedsiębiorstwa, 
interpretować ogólne prawa ekonomiczne, 
stosować zasady rachunku ekonomicznego, 
organizować pracę własną i pracę niewielkich zespołów ludzkich, 
szacować (weryfikować) wyniki obliczeń przy zastosowaniu różnych technik obliczeniowych, 
obliczać i interpretować miary statystyczne, wykorzystywane w pracach analitycznych planistycznych, 
posługiwać się rachunkiem procentowym, odsetkowym i dyskontowym, 
wykonywać podstawowe prace kancelaryjne, 
redagować pisma, telegramy i telefonogramy, 
sporządzać protokoły, sprawozdania, notatki służbowe, 
pisać na maszynie i wykonywać czynności pozwalające na zachowanie jej sprawności, 
obsługiwać typowe maszyny i urządzenia biurowe, 
posługiwać się komputerem PC, 
opracować i prezentować materiał statystyczny oraz korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych, 
stosować zasady rachunkowości, 
prowadzić korespondencję w sprawach osobistych, finansowych, finansowych także z kontrahentami podmiotu gospodarczego i instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, 
opracować schemat struktury organizacyjnej małego podmiotu gospodarczego, 
sporządzić plan działania małego podmiotu gospodarczego, 
stosować podstawowe metody analizy ekonomicznej podmiotu gospodarczego, 
obliczać wynagrodzenia, wydajność pracy, amortyzację, ubytki, ceny i marże, a także średnie: zapasy, wynagrodzenia itd., 
obliczać i interpretować wskaźniki: rotacji, poziomu kosztów, rentowności, zużycia materiałów, narzędzi, wskaźniki struktury: majątku i kapitału, zatrudnienia, kosztów, zapasów, sprzedaży itd., 
organizować proces magazynowania i spedycji towarów, 
sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe oraz wykorzystywać je w kontaktach z otoczeniem, 
stosować zasady i metody analizy finansowej i wykorzystywać jej wyniki w procesach decyzyjnych, 
posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej, 
wykorzystywać komputery w gromadzeniu i przygotowaniu informacji niezbędnych w zarządzaniu, 
prowadzić negocjacje, 
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.


PRACA
Absolwent może podejmować pracę na różnych stanowiskach w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, jak również podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek. Słuchacz zdobywa wiedzę ogólnoekonomiczną - uczy się organizacji i przygotowania takich procesów, jak: zaopatrzenie, magazynowanie, transport, a przede wszystkim sprzedaż produktów (w tym usług). Główny nacisk położony jest na zagadnienia związane z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, księgowością i gospodarką finansową. Nie mniejsze znaczenie ma umiejętność wykonywanie typowych prac biurowych.