Technik Handlowiec


Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu technika handlowca


W WYNIKU KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ POWINIEN UMIEĆ:
posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz prawnymi, 
korzystać z różnych źródeł prawa (finansowego, handlowego, cywilnego, pracy), 
korzystać z literatury fachowej i innych źródeł informacji, 
stosować instrumenty marketingu, w tym organizować i prowadzić działania reklamowe, 
stosować zasady racjonalnego gospodarowania, 
organizować pracę własną i pracę niewielkich zespołów ludzkich, 
wykonywać podstawowe prace bilansowe przy wykorzystaniu środków technicznych, 
redagować korespondencję handlową w języku polskim i obcym, 
wypełniać dokumenty i sporządzać pisma typowe dla działalności handlowej, 
posługiwać się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami, 
sprawnie obliczać i szacować wyniki, 
ewidencjonować, interpretować i analizować typowe operacje gospodarcze, 
prowadzić rozliczenia z budżetem, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami, 
organizować działalność (własnej) małej firmy handlowej, 
wybrać najkorzystniejsze formy działalności uzupełniającej, 
kształtować właściwe związki i zależności między firmą handlową a jej otoczeniem rynkowym, 
kształtować właściwe oddziaływanie jednostki gospodarczej na środowisko naturalne, 
prowadzić negocjacje handlowe, 
wykonywać typowe prace związane z planowaniem i analizowaniem statystyką, 
korzystać z materiałów statystycznych i właściwie je interpretować, 
przygotowywać i przeprowadzać proste badania oraz opracować ich wyniki, 
samodzielnie posługiwać się sprzętem komputerowym, oprogramowaniem oraz innymi środkami technicznymi, 
swobodnie posługiwać się pojęciami z zakresu towaroznawstwa, 
korzystać z informacji o towarach z prospektów, ulotek, poradników oraz kodów informacyjnych, w oparciu o posiadana wiedzę towaroznawczą, 
rozpoznawać podstawowe właściwości towarów, 
stosować właściwe metody odbioru jakościowego, przechowywania i konserwacji towarów, 
przestrzegać przepisów: bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, prawa pracy oraz ochrony środowiska.


PRACA
Absolwent może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach, w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności. Słuchacz uczy się organizować działalność małej firmy handlowej, w tym korzystania z różnych źródeł prawa, wypełniania dokumentów i sporządzania pism, prowadzenia rozliczeń działalności gospodarczej, korzystania z różnych źródeł informacji, podejmowania właściwych decyzji rynkowych na podstawie badań oraz prowadzenia negocjacji handlowych. Słuchacz poznaje także zasady organizacji pracy własnej i pracy niewielkich zespołów ludzkich. Duże znaczenie ma także umiejętność posługiwania się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami.