Technik Handlowiec


Szko?a zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie s?uchacza do wykonywania zawodu technika handlowca


W WYNIKU KSZTA?CENIA S?UCHACZ POWINIEN UMIE?:
pos?ugiwa? si? podstawowymi poj?ciami ekonomicznymi oraz prawnymi,
korzysta? z r?nych ?rde? prawa (finansowego, handlowego, cywilnego, pracy),
korzysta? z literatury fachowej i innych ?rde? informacji,
stosowa? instrumenty marketingu, w tym organizowa? i prowadzi? dzia?ania reklamowe,
stosowa? zasady racjonalnego gospodarowania,
organizowa? prac? w?asn? i prac? niewielkich zespo?w ludzkich,
wykonywa? podstawowe prace bilansowe przy wykorzystaniu ?rodkw technicznych,
redagowa? korespondencj? handlow? w j?zyku polskim i obcym,
wype?nia? dokumenty i sporz?dza? pisma typowe dla dzia?alno?ci handlowej,
pos?ugiwa? si? j?zykiem obcym w kontaktach z kontrahentami,
sprawnie oblicza? i szacowa? wyniki,
ewidencjonowa?, interpretowa? i analizowa? typowe operacje gospodarcze,
prowadzi? rozliczenia z bud?etem, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami,
organizowa? dzia?alno?? (w?asnej) ma?ej firmy handlowej,
wybra? najkorzystniejsze formy dzia?alno?ci uzupe?niaj?cej,
kszta?towa? w?a?ciwe zwi?zki i zale?no?ci mi?dzy firm? handlow? a jej otoczeniem rynkowym,
kszta?towa? w?a?ciwe oddzia?ywanie jednostki gospodarczej na ?rodowisko naturalne,
prowadzi? negocjacje handlowe,
wykonywa? typowe prace zwi?zane z planowaniem i analizowaniem statystyk?,
korzysta? z materia?w statystycznych i w?a?ciwie je interpretowa?,
przygotowywa? i przeprowadza? proste badania oraz opracowa? ich wyniki,
samodzielnie pos?ugiwa? si? sprz?tem komputerowym, oprogramowaniem oraz innymi ?rodkami technicznymi,
swobodnie pos?ugiwa? si? poj?ciami z zakresu towaroznawstwa,
korzysta? z informacji o towarach z prospektw, ulotek, poradnikw oraz kodw informacyjnych, w oparciu o posiadana wiedz? towaroznawcz?,
rozpoznawa? podstawowe w?a?ciwo?ci towarw,
stosowa? w?a?ciwe metody odbioru jako?ciowego, przechowywania i konserwacji towarw,
przestrzega? przepisw: bezpiecze?stwa i higieny pracy, przeciwpo?arowych, prawa pracy oraz ochrony ?rodowiska.


PRACA
Absolwent mo?e by? zatrudniony na ?rednich szczeblach zarz?dzania w punktach sprzeda?y detalicznej, w hurtowniach i magazynach, w przedsi?biorstwach handlowych o r?nych formach w?asno?ci. S?uchacz uczy si? organizowa? dzia?alno?? ma?ej firmy handlowej, w tym korzystania z r?nych ?rde? prawa, wype?niania dokumentw i sporz?dzania pism, prowadzenia rozlicze? dzia?alno?ci gospodarczej, korzystania z r?nych ?rde? informacji, podejmowania w?a?ciwych decyzji rynkowych na podstawie bada? oraz prowadzenia negocjacji handlowych. S?uchacz poznaje tak?e zasady organizacji pracy w?asnej i pracy niewielkich zespo?w ludzkich. Du?e znaczenie ma tak?e umiej?tno?? pos?ugiwania si? j?zykiem obcym w kontaktach z kontrahentami.