Technik informatyk w wyniku kszta?cenia w zawodzie powinien umie?:

Pos?ugiwa? si? komputerami w tym IBM PC,
pos?ugiwa? si? systemami operacyjnymi,
pracowa? w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
pos?ugiwa? si? wiedz? o budowie i dzia?aniu systemw operacyjnych w stopniu pozwalaj?cym na opanowanie umiej?tno?ci pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerw, tak?e pracuj?cych w sieci,
pos?ugiwa? si? typowym oprogramowaniem dla podstawowych zastosowa?,
pos?ugiwa? si? typowym oprogramowaniem u?ytkowym i narz?dziowym,
dobiera? konfiguracj? sprz?tu i oprogramowania dla podstawowych zastosowa?,
pos?ugiwa? si? j?zykami obs?ugi wybranych rodzajw baz danych, w tym j?zykiem SQL,
zak?ada? i utrzymywa? bazy danych i nadzorowa? ich prac?,
projektowa? bazy danych i ich oprogramowanie,
programowa? w wybranych j?zykach, w szczeglno?ci Pascal, C++,
pos?ugiwa? si? dokumentacj? i literatur? fachow?,
organizowa? i utrzymywa? w nale?ytym porz?dku w?asne stanowisko pracy i podleg?ego zespo?u zgodnie z wymaganiami bezpiecze?stwa danych i procesw przetwarzania informacji, w tym wymaganiami ergonomii, bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo?arowej,
pos?ugiwa? si? j?zykiem angielskim,
w?a?ciwie prezentowa? swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy,
komunikowa? si?,
wyszukiwa? i przetwarza? informacje oraz doskonali? kwalifikacje zawodowe,
dzia?a? twrczo,
samodzielnie podejmowa? decyzje w procesie pracy oraz korzysta? ze swoich praw,
samodzielnie doskonali? swoje kwalifikacje.