Technik informatyk w wyniku kształcenia w zawodzie powinien umieć:

Posługiwać się komputerami w tym IBM PC,
posługiwać się systemami operacyjnymi,
pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
posługiwać się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci,
posługiwać się typowym oprogramowaniem dla podstawowych zastosowań,
posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań,
posługiwać się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę,
projektować bazy danych i ich oprogramowanie,
programować w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,
posługiwać się dokumentacją i literaturą fachową,
organizować i utrzymywać w należytym porządku własne stanowisko pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji, w tym wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
posługiwać się językiem angielskim,
właściwie prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy,
komunikować się,
wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz doskonalić kwalifikacje zawodowe,
działać twórczo,
samodzielnie podejmować decyzje w procesie pracy oraz korzystać ze swoich praw,
samodzielnie doskonalić swoje kwalifikacje.