Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu technika obsługi turystycznej


W WYNIKU KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ POWINIEN UMIEĆ:
stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej, 
korzystać z przepisów prawa, zwłaszcza stosowanych w turystyce, 
stosować zasady organizacyjne i ekonomiczno-finansowe w turystyce, 
stosować zasady organizacji pracy w różnych działach przedsiębiorstwa turystycznego, 
określić kompetencje różnych podmiotów gospodarczych związanych z obsługą ruchu turystycznego, 
posługiwać się instrumentami marketingu w działalności turystycznej 
fachowo i kompleksowo obsługiwać klienta, w tym również osoby niepełnosprawne, 
przygotować i opracować ofertę turystyczną klienta, w tym także dla osób niepełnosprawnych, 
organizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, katalogowe na życzenie klienta, 
organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy itp., 
kalkulować, zamawiać świadczenia i rozliczać imprezy turystyczne, 
udzielać wszechstronnej informacji turystycznej 
gromadzić informacje dotyczące planowania, organizowania i rozwoju turystyki, 
analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny, 
posługiwać się rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników w ruchu krajowym i zagranicznym, 
współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych, 
wybierać najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego, 
czytać i posługiwać się planem, mapą geograficzną i turystyczną 
charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybrane regiony turystyczne świata, 
korzystać z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek, 
stosować zasady właściwego żywienia, 
prowadzić korespondencję i obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy, 
biegle posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie, 
postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu, 
doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, 
stosować przepisy ochrony środowiska, 
stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.


PRACA
Absolwenci tego kierunku bez problemu znajdują zatrudnienia w biurach podróży przy organizacji imprez turystycznych, wyjazdów, konferencji, eventów, wyjazdów firmowych. Często także pracują jako piloci wycieczek, animatorzy bądź jako specjaliści ds. obsługi klienta w turystyce. Mogą również podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu.
W trakcie zajęć, Słuchacze uczą się jak najlepiej skonstruować ofertę turystyczną, jak prawidłowo kalkulować ceny, pozyskiwać kontrahentów, skutecznie docierać do klientów ze swoją ofertą oraz jak czuwać nad prawidłowym przebiegiem imprezy i obsługiwać klienta. Poznają także zasady współpracy z innymi uczestnikami rynku, takimi jak firmy przewozowe, hotele itp.
Na powyższym kierunku przewidziane są zajęcia z języka obcego- angielskiego lub niemieckiego.