Szko?a zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie s?uchacza do wykonywania zawodu technika obs?ugi turystycznej


W WYNIKU KSZTA?CENIA S?UCHACZ POWINIEN UMIE?:
stosowa? podstawowe zasady gospodarki rynkowej,
korzysta? z przepisw prawa, zw?aszcza stosowanych w turystyce,
stosowa? zasady organizacyjne i ekonomiczno-finansowe w turystyce,
stosowa? zasady organizacji pracy w r?nych dzia?ach przedsi?biorstwa turystycznego,
okre?li? kompetencje r?nych podmiotw gospodarczych zwi?zanych z obs?ug? ruchu turystycznego,
pos?ugiwa? si? instrumentami marketingu w dzia?alno?ci turystycznej
fachowo i kompleksowo obs?ugiwa? klienta, w tym rwnie? osoby niepe?nosprawne,
przygotowa? i opracowa? ofert? turystyczn? klienta, w tym tak?e dla osb niepe?nosprawnych,
organizowa? imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, katalogowe na ?yczenie klienta,
organizowa? i obs?ugiwa? kongresy, targi, zjazdy itp.,
kalkulowa?, zamawia? ?wiadczenia i rozlicza? imprezy turystyczne,
udziela? wszechstronnej informacji turystycznej
gromadzi? informacje dotycz?ce planowania, organizowania i rozwoju turystyki,
analizowa? krajowy i zagraniczny ruch turystyczny,
pos?ugiwa? si? rozk?adami komunikacyjnymi r?nych przewo?nikw w ruchu krajowym i zagranicznym,
wsp?pracowa? z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarw turystycznych,
wybiera? najkorzystniejszy sposb ubezpieczenia uczestnikw ruchu turystycznego,
czyta? i pos?ugiwa? si? planem, map? geograficzn? i turystyczn?
charakteryzowa? obiekty zabytkowe Polski i wybrane regiony turystyczne ?wiata,
korzysta? z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek,
stosowa? zasady w?a?ciwego ?ywienia,
prowadzi? korespondencj? i obs?ugiwa? nowoczesny sprz?t biurowy,
biegle pos?ugiwa? si? j?zykiem obcym w mowie i pi?mie,
post?powa? zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
doskonali? swoje kwalifikacje zawodowe,
stosowa? przepisy ochrony ?rodowiska,
stosowa? przepisy bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz przeciwpo?arowe.


PRACA
Absolwenci tego kierunku bez problemu znajduj? zatrudnienia w biurach podr?y przy organizacji imprez turystycznych, wyjazdw, konferencji, eventw, wyjazdw firmowych. Cz?sto tak?e pracuj? jako piloci wycieczek, animatorzy b?d? jako specjali?ci ds. obs?ugi klienta w turystyce. Mog? rwnie? podejmowa? prac? w urz?dach administracji pa?stwowej na stanowiskach zwi?zanych z organizacj? i promocj? turystyki danego regionu.
W trakcie zaj??, S?uchacze ucz? si? jak najlepiej skonstruowa? ofert? turystyczn?, jak prawid?owo kalkulowa? ceny, pozyskiwa? kontrahentw, skutecznie dociera? do klientw ze swoj? ofert? oraz jak czuwa? nad prawid?owym przebiegiem imprezy i obs?ugiwa? klienta. Poznaj? tak?e zasady wsp?pracy z innymi uczestnikami rynku, takimi jak firmy przewozowe, hotele itp.
Na powy?szym kierunku przewidziane s? zaj?cia z j?zyka obcego- angielskiego lub niemieckiego.