Wyk?adowcami w Szkole s? do?wiadczeni nauczyciele, wyk?adowcy i instruktorzy resortu Spraw Wewn?trznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.

Szko?a przygotowuje kadry do zarz?dzania firmami ochrony fizycznej osb i mienia, upowa?nione do opracowywania planw ochrony oraz organizowania i kierowania zespo?ami pracownikw ochrony /II stopie? licencji pracownika ochrony fizycznej - inspektorzy, koordynatorzy, kierownicy, dyrektorzy, cz?onkowie zarz?dw, w?a?ciciele firm/.

Po uko?czeniu nauki absolwenci przyst?puj? do egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu ktrego uzyskuj? tytu? TECHNIKA OCHRONY OSB i MIENIA. Uzyskuj? te? licencj? II stopnia pracownika ochrony fizycznej. Absolwenci tej szko?y w przysz?o?ci stan? na czele najwi?kszych firm ochrony na terenie ca?ego kraju.

W wyniku kszta?cenia w zawodzie s?uchacz powinien umie?:
Pos?ugiwa? si? poj?ciami z zakresu podstaw prawnych wykonywania zada? ochrony osb i mienia, organizowa? i realizowa? ochron? fizyczn? osb i mienia, prowadzi? dzia?alno?? w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagro?e? w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej, analizowa? stan potencjalnych zagro?e? oraz aktualny i perspektywiczny stan bezpiecze?stwa chronionych obszarw, obiektw i urz?dze?, kierowa? zespo?ami pracownikw ochrony fizycznej i samodzielnie podejmowa? decyzje, prowadzi? dokumentacj? wewn?trzn? s?u?b ochrony, sporz?dza? plan ochrony obszarw, obiektw i urz?dze? podlegaj?cych obowi?zkowej ochronie, dokonywa? analizy czynnikw maj?cych wp?yw na tworzenie i funkcjonowanie wewn?trznych s?u?b ochrony oraz prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie us?ug ochrony osb i mienia na podstawie koncesji , organizowa? wsp?prace specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policj?, jednostkami ochrony przeciwpo?arowej obrony cywilnej i stra?ami miejskimi.

S?UCHACZE POLICEALNEJ SZKO?Y POSIADAJ? OD 20% ZNI?KI NA NI?EJ WYMIENIONE KURSY i SZKOLENIA !!!