Szko?a zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie s?uchacza do wykonywania zawodu technika administracji


W WYNIKU KSZTA?CENIA S?UCHACZ POWINIEN UMIE?:
Organizowa? stanowisko pracy w?asnej oraz kierowanego zespo?u, rozr?nia? podstawowe kategorie ekonomiczne i najwa?niejsze przedsi?biorstwa w gospodarce rynkowej.
Wykorzystywa? podstawy finansw oraz prawa do samodzielnej dzia?alno?ci gospodarczej.
Opracowywa? oferty handlowe z zakresu us?ug reklamowych, dobiera? metody prowadzenia bada? rynkowych i reklamowych oraz weryfikowa? i interpretowa? wyniki bada?.
Dobiera? ?rodki i no?niki reklamy w zale?no?ci od celu reklamy oraz bran?y towarowej.
Pos?ugiwa? si? komputerem jako narz?dziem pracy, wsp?pracowa? z klientami firmy prowadz?c negocjacje i rozmowy handlowe.
Tworzy? tekst i slogan reklamowy oraz ocenia? skuteczno?? tych form.
Tworzy? podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej.
Tworzy? oglny scenariusz reklamy radiowej i telewizyjnej, organizowa? produkcj? d?wi?kowych nagra? reklamowych.
Ocenia? przebieg, skuteczno?? i efektywno?? przeprowadzonej kampanii reklamowej.
Organizowa? dzia?alno?? informacyjn? przedsi?biorstwa (public relations), w tym konferencje prasowe.
Wykorzystywa? znajomo?? j?zyka angielskiego do realizacji zada? zawodowych, w szczeglno?ci przy wsp?pracy z klientem zagranicznym oraz kooperacji z firmami zagranicznymi.
Pozyskiwa? informacje o nowo?ciach i trendach rozwojowych w reklamie, o dost?pnych materia?ach, sprz?cie i ich producentach.
Korzysta? z literatury zawodowej, polskiej i obcoj?zycznej.


PRACA
S?uchacze danego kierunku ucz? si? min. przygotowywania ofert handlowych w dziale sprzeda?y us?ug reklamowych, podstaw tworzenia reklam radiowych i telewizyjnych, stosowania r?nych technik reklamy wizualnej, opracowywania informacji niezb?dnych przy realizacji kampanii reklamowej, przeprowadzania analiz marketingowych oraz prezentowania us?ug reklamowych. Absolwenci tego kierunku znajd? zatrudnienie w r?nych typach agencji reklamowych, domach mediowych, biurach og?osze?, dzia?ach reklamy i marketingu w r?nych przedsi?biorstwach a tak?e w studiach fotograficznych lub graficznych.