Szko?a zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie s?uchacza do wykonywania zawodu technika rachunkowo?ci


W WYNIKU KSZTA?CENIA S?UCHACZ POWINIEN UMIE?:

pos?ugiwa? si? podstawowymi poj?ciami ekonomicznymi oraz poj?ciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczo?ci,
stosowa? marketingow? strategi? dzia?ania przedsi?biorstwa,
korzysta? z r?nych ?rde? prawa,
interpretowa? oglne prawa ekonomiczne oraz stosowa? zasady rachunku ekonomicznego,
stosowa? zasady organizacji pracy, w tym organizowa? prac? w?asn? i prac? niewielkich zespo?w ludzkich,
szacowa? (weryfikowa?) wyniki oblicze?,
wykonywa? protoko?y, sprawozdania, notatki s?u?bowe oraz redagowa? telegramy i telefonogramy,
prowadzi? korespondencj? w sprawach osobowych, finansowych, a tak?e korespondencj? z kontrahentami przedsi?biorstwa i innymi instytucjami,
pisa? na maszynie i wykonywa? czynno?ci pozwalaj?ce na zachowanie sprawno?ci tej maszyny, a tak?e obs?ugiwa? typowe maszyny i urz?dzenia biurowe, w tym pos?ugiwa? si? komputerem PC,
wykorzysta? komputery w gromadzeniu i przygotowaniu informacji niezb?dnych w zarz?dzaniu,
korzysta? z opracowa? statystycznych i innych ?rde? danych oraz opracowa? i prezentowa? materia? statystyczny,
stosowa? zasady dobrego wychowania oraz kszta?towa? aparycj?,
prowadzi? sprawy wynikaj?ce ze wsp?pracy przedsi?biorstwa z instytucjami finansowymi, organami administracji rz?dowej, organami samorz?du terytorialnego, krajowymi przedsi?biorstwami oraz niektre sprawy z podmiotami zagranicznymi,
oblicza? i odprowadza? podatki oraz prowadzi? typowe zapisy w podatkowej ksi?dze przychodw i rozchodw oraz ewidencj? przychodw,
prowadzi? negocjacje,
sporz?dzi? plan dzia?ania ma?ego przedsi?biorstwa oraz sporz?dza? plany finansowe,
stosowa? podstawowe metody analizy ekonomicznej przedsi?biorstwa, w tym zasady i metody analizy finansowej,
wykorzysta? w praktyce znajomo?? podstawowych zagadnie? ekonomicznych dotycz?cych zw?aszcza zarz?dzania, marketingu, systemu finansowego pa?stwa i jednostek samorz?du terytorialnego, systemu finansowego przedsi?biorstw, systemu finansowego jednostek bud?etowych, systemu finansowego instytucji finansowych, teorii pieni?dza, funkcjonowania mi?dzynarodowych instytucji finansowych,
stosowa? zasady rachunkowo?ci (sporz?dza? i kontrolowa? dokumenty ksi?gowe, ewidencjonowa? zmiany zachodz?ce w maj?tku i kapitale, ustala? wynik finansowy, sporz?dza? zestawienie obrotw i sald, rachunek zyskw i strat oraz bilans, interpretowa? zapisy ksi?gowe dokonywane w r?nych formach) z uwzgl?dnieniem rachunkowo?ci finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarz?dczej lub kosztw oraz sprawozda? finansowych i ich analizy,
sporz?dza? podstawowe sprawozdania finansowe oraz wykorzystywa? je w kontaktach z otoczeniem,
pos?ugiwa? si? podstawowymi narz?dziami rachunkowo?ci zarz?dczej,
wykorzystywa? nowoczesne metody techniki rachunkowo?? informatyczna,

PRACA
Absolwent kierunku mo?e by? zatrudniony biurach rachunkowych, przedsi?biorstwach produkcyjnych, handlowych i us?ugowych, bankach, zak?adach i towarzystwach ubezpieczeniowych, jednostkach organizacyjnych sektora finansw publicznych, urz?dach skarbowych, urz?dach jednostek samorz?du terytorialnego, jednostkach organizacyjnych nie prowadz?cych dzia?alno?ci gospodarczej. W trakcie nauki s?uchacz uczy si? prowadzi? typowe sprawy wynikaj?ce ze wsp?pracy przedsi?biorstwa z instytucjami finansowymi, organami organizacji rz?dowej i samorz?du terytorialnego, przedsi?biorstwami krajowymi oraz z podmiotami zagranicznymi; oblicza? i odprowadza? podatki; prowadzi? podatkow? ksi?g? przychodw i rozchodw oraz ewidencje przychodw; stosowa? podstawowe metody analizy ekonomicznej przedsi?biorstwa; organizowa? i prowadzi? rachunkowo?? w jednostkach prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?, instytucjach finansowych, zak?adach ubezpiecze? i jednostkach organizacyjnych samorz?du terytorialnego oraz Wiele? innych zagadnie? zwi?zanych z ksi?gowo?ci?. S?uchacz uczy si? tak?e jednego j?zyka obcego.